Privacyverklaring

Laatst aangepast op 23 november 2020

De bescherming van uw persoonsgegevens is belangrijk voor de BNP Paribas Group, die in dat verband basisprincipes heeft vastgelegd om deze gegevens te beschermen in haar Charter Bescherming Persoonsgegevens dat beschikbaar is op https://group.bnpparibas/uploads/file/bnpparibas_personal_data_privacy_charter.pdf.

Deze Privacyverklaring biedt u (zoals nader gedefinieerd in hoofdstuk 2) transparante en gedetailleerde informatie in verband met de bescherming van uw persoonsgegevens door BNP Paribas Fortis Factor N.V., met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Warandeberg 3 (“we”).

We zijn, als verwerkingsverantwoordelijke, verantwoordelijk voor het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens, in verband met onze activiteiten. Het doel van deze Privacyverklaring  is u informatie verschaffen over welke persoonsgegevens we over u verzamelen, waarvoor we die gegevens gebruiken en delen, hoelang we ze bewaren, wat uw rechten zijn en hoe u deze kan uitoefenen.

Indien nodig kan bijkomende informatie verstrekt worden wanneer u om een specifiek product of dienst verzoekt.

1. WELKE PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKEN WE VAN U?

We verzamelen en gebruiken uw persoonsgegevens, dat wil zeggen alle informatie die u identificeert of waarmee u geïdentificeerd kunt worden, voor zover dit nodig is in het kader van onze activiteiten en om een hoge standaard van producten en diensten te bereiken.

Afhankelijk van onder andere het type producten en diensten die we u verstrekken, verzamelen we verschillende soorten persoonsgegevens over u, waaronder:

We kunnen de volgende gevoelige persoonsgegevens alleen verzamelen met uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming:

We vragen nooit andere gevoelige persoonsgegevens zoals gegevens gerelateerd aan ras of etnische afkomst, politieke overtuiging, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, vakbondslidmaatschap, genetische gegevens of gegevens betreffende uw seksueel gedrag of seksuele geaardheid, tenzij dit vereist is op grond van een wettelijke verplichting.

2. OP WIE HEEFT DEZE KENNISGEVING BETREKKING EN VAN WIE VERZAMELEN WE PERSOONSGEGEVENS?

We verzamelen gegevens van u als klant of potentiële klant (wanneer u ons contacteert of bezoekt of onze websites of apps consulteert, onze producten en diensten gebruikt, deelneemt aan een enquête of evenement met ons), maar ook indirect via andere personen. We verzamelen dus informatie over personen verbonden aan u als klant of mogelijke klant, hoewel zij geen directe relatie met ons hebben, zoals:

Als u ons persoonsgegevens van derden verstrekt zoals vermeld in bovenstaande voorbeelden, gelieve er aan te denken de betreffende personen te informeren over het feit dat wij hun persoonsgegevens verwerken en hen te verwijzen naar deze Kennisgeving Gegevensbescherming. We zullen hen, waar mogelijk, ook deze informatie verstrekken (maar als we bijvoorbeeld hun contactgegevens niet hebben, kunnen wij hen niet op de hoogte brengen).

Om onze database te controleren of aan te vullen, kunnen we ook persoonsgegevens verkrijgen van:

3. WAAROM EN OP WELKE BASIS GEBRUIKEN WE UW PERSOONSGEGEVENS?

a. Om te voldoen aan onze diverse wet- en regelgevende verplichtingen

We gebruiken uw persoonsgegevens om te voldoen aan verschillende wettelijke en reglementaire verplichtingen:

b. Om een contract met u uit te voeren of om op uw verzoek stappen te ondernemen voordat een contract wordt afgesloten

We gebruiken uw persoonsgegevens om contracten aan te gaan of uit te voeren en onze relatie met u te beheren, inclusief om:

c. Om te voldoen aan onze gerechtvaardigde belangen

We gebruiken uw persoonsgegevens voor:

In alle gevallen blijft ons gerechtvaardigd belang proportioneel en bepalen we op basis van een afwegingstoets of uw belangen of fundamentele rechten beschermd blijven. Als u meer informatie wenst over deze afwegingstoets, kunt u contact met ons opnemen zoals uiteengezet in hoofdstuk 9 “Hoe kunt u contact met ons opnemen?”.

d. Om uw keuze te respecteren als we uw toestemming vragen voor een specifieke verwerking

Voor bepaalde gegevensverwerkingen geven we u specifieke informatie en vragen we uw toestemming voor dergelijke verwerking. We wijzen u erop dat u deze toestemming op elk moment kan intrekken.

4. MET WIE DELEN WE UW PERSOONSGEGEVENS?

a. Delen van informatie binnen de BNP Paribas Group

We maken deel uit van de BNP Paribas Group, een geïntegreerde bank- en verzekeringsgroep, d.w.z. een groep bedrijven die wereldwijd nauw samenwerken aan het creëren en distribueren van verschillende bank-, financiële en verzekeringsdiensten en -producten.

We delen persoonsgegevens via de BNP Paribas Group voor commerciële en efficiëntiedoeleinden zoals:

b. Openbaar maken van informatie buiten de BNP Paribas Group

Om te voldoen aan de doeleinden die beschreven worden in deze kennisgeving kunnen we van tijd tot tijd uw persoonsgegevens bekend maken aan:

c. Delen van geaggregeerde of geanonimiseerde informatie

We delen geaggregeerde en geanonimiseerde informatie binnen en buiten de BNP Paribas Group met partners zoals onderzoeksgroepen, universiteiten en reclamemakers. U kunt via deze informatie niet geïdentificeerd worden.

Uw gegevens kunnen geaggregeerd worden in geanonimiseerde statistieken die aangeboden kunnen worden aan professionele klanten om hen te helpen hun activiteiten te ontwikkelen. In dat geval worden uw persoonsgegevens nooit openbaar gemaakt en de ontvangers van deze geanonimiseerde statistieken zullen u niet kunnen identificeren.

5. INTERNATIONALE DOORGIFTEN VAN PERSOONSGEGEVENS

In geval van internationale doorgiften vanuit de Europese Economische Ruimte (EER) naar een niet-EER land kan doorgifte van uw persoonsgegevens plaatsvinden. Als de Europese Commissie een niet-EER land heeft erkend als een land dat adequate gegevensbescherming biedt, kunnen uw persoonsgegeven op basis hiervan worden doorgegeven.

Voor doorgiften naar niet-EER landen waarvan het gegevensbeschermingsniveau door de Europese Commissie niet als adequaat worden erkend, zullen we ons ofwel baseren op een afwijking die van toepassing is op de specifieke situatie (bijv. als de doorgifte noodzakelijk is voor de uitvoering van ons contract met u, zoals het uitvoeren van een internationale betaling), ofwel zullen we één van de volgende waarborgen implementeren om de bescherming van uw persoonsgegevens te garanderen:

Om een kopie van deze waarborgen en informatie over de toepasselijkheid daarvan te verkrijgen, kunt u een schriftelijk verzoek sturen zoals uiteengezet in hoofdstuk 9.

6. HOELANG BEWAREN WE UW PERSOONSGEGEVENS?

We bewaren uw persoonsgegevens gedurende de wettelijk verplichte termijn of een andere termijn op grond van onze operationele vereisten zoals het correct bijhouden van de boekhouding, het faciliteren en beheren van klantenrelaties en het reageren op juridische claims en reglementaire verzoeken. De meeste klantgegevens worden bijvoorbeeld bewaard voor de duur van de contractuele relatie en 7 jaar na beëindiging van de contractuele relatie. Als het gaat om prospects wordt de informatie voor een duur van 3 jaar bewaard. Als het gaat om leads wordt de informatie voor een duur van 1 jaar bewaard.

7. WAT ZIJN UW RECHTEN EN HOE KUNT U DEZE UITOEFENEN?

Conform toepasselijke regelgeving en voor zover van toepassing, hebt u de volgende rechten:

Als u de hierboven vermelde rechten wilt uitoefenen, stuurt u een brief of e-mail naar het volgende adres: BNP Paribas Fortis Factor N.V., Afdeling GDPR, P.J. Brepolsplein 41, 2300 Turnhout  of privacy@bnpparibasfortisfactor.com . Voeg, wanneer nodig, een scan/kopie van uw identiteitsbewijs toe ten behoeve van eventuele identificatie.

Conform toepasselijke regelgeving hebt u in aanvulling op de hierboven vermelde rechten, het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

8. HOE BLIJFT U OP DE HOOGTE VAN VERANDERINGEN IN DEZE KENNISGEVING GEGEVENSBESCHERMING?

In een wereld van voortdurende technologische verandering kan het nodig zijn deze Privacyverklaring regelmatig aan te passen.

We raden u aan de meest recente versie van deze Privacyverklaring online te raadplegen en zullen u informeren over alle wezenlijke veranderingen via onze website of via onze gebruikelijke communicatiekanalen.

9. HOE KUNT U CONTACT MET ONS OPNEMEN?

Als u vragen hebt in verband met ons gebruik van uw persoonsgegevens op grond van deze Privacyverklaring, kunt u contact opnemen met (i) GDPR Afdeling van BNP Paribas Fortis Factor N.V. via mail privacy@bnpparbiasfortisfactor.com of via schrijven naar het volgend adres: BNP Paribas Fortis Factor N.V., Afdeling GDPR, P.J. Brepolsplein 41, 2300 Turnhout; of (ii) de Data Protection Officer (DPO) via mail FBBE.DPOBELGIUM@bnpparibasfortis.com of via schrijven naar het volgende adres: BNP Paribas Fortis N.V., Data Protection Officer – Risk BNP Paribas, Warandeberg 3, 1000 Brussel

Als u meer wilt weten over cookies, kunt u ons cookiebeleid raadplegen op onze website.