Website disclaimer

WE VERZOEKEN U DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE AANDACHTIG TE LEZEN.

Door toegang te hebben tot deze website, ze te bezoeken of te gebruiken, persoonlijk en/of in naam van de juridische entiteit waarvoor u als gevolmachtigde, tussenpersoon of werknemer handelt, gaat u akkoord met de hierna vermelde algemene voorwaarden en u bevestigt ze uitdrukkelijk te aanvaarden. Deze algemene voorwaarden zijn wijzigbaar. We vragen u geen toegang te hebben tot deze website, ze niet te bezoeken en geen gebruik te maken van de website of de inhoud ervan als u deze algemene voorwaarden niet aanvaardt.

1. Definitie en algemene toegangsvoorwaarden

De term "website" verwijst naar deze website, zoals openbaar gemaakt door BNP Paribas Fortis nv (meer gegevens bij punt 2. Uitgever), hierna "de bank" genoemd, en/of door haar verbonden vennootschappen of vennootschappen van de groep waarvan de bank deel uitmaakt, en naar alle informatie en materiaal die de website bevat.

Bepaalde delen of pagina's van de website kunnen afzonderlijke en/of aanvullende voorwaarden bevatten die toevoegingen zijn bij deze algemene voorwaarden. In geval van tegenstrijdigheid zullen de afzonderlijke en/of aanvullende voorwaarden voorrang hebben op deze algemene voorwaarden voor de delen of pagina's van de website waarop ze betrekking hebben.

Deze website kan ook links bevatten naar andere websites die openbaar zijn gemaakt door derden. De links naar deze website kunnen ook worden beschouwd als onderdeel van de websites van deze derden. De bank heeft die sites niet nagekeken en wijst elke aansprakelijkheid af voor alle informatie of materiaal op sites die op basis van links op deze website toegankelijk zijn. Een link aanmaken naar de website van een derde of de website van een derde toelaten om een link naar deze website aan te maken, betekent niet dat de bank de op deze derde website aangeboden producten of diensten goedkeurt of aanbeveelt. De bank geeft bovendien geen impliciete of expliciete beoordeling van de juistheid en/of betrouwbaarheid van de informatie die rechtstreeks of onrechtstreeks op de websites van derden kan worden teruggevonden of van de eerlijkheid en/of integriteit van deze derden.

De inhoud van de website is vatbaar voor wijzigingen. Niet alle producten en diensten zijn beschikbaar in alle geografische gebieden. Het al dan niet in aanmerking komen voor een product of dienst kan onderworpen zijn aan de goedkeuring van de bank, haar betrokken verbonden vennootschappen of vennootschappen van de groep waarvan de bank deel uitmaakt. Personen die zich toegang verschaffen tot deze website, ze bezoeken of er gebruik van maken, moeten nagaan of ze wel toegang mogen hebben tot deze informatie op grond van de geldende wettelijke verplichtingen in hun eigen land. Zo niet zullen zij zich geen toegang verschaffen tot deze website, ze niet bezoeken en/of er geen gebruik van maken.

2. Uitgever

De uitgever van de website is BNP Paribas Fortis NV/SA ,verantwoordelijk voor de hosting van de BNP Paribas Factoring website namens de BNP Paribas Group.

Global Factoring Competence Centre
BNP Paribas Fortis NV/SA
Fortis Banque SA/NV
Montagne du Parc/Warandeberg 3
B-1000 Brussel
België

BTW nummer BE 0403.199.702 - Brussels RPM/RPR

De toezichthoudende autoriteit is:

Nationale Bank van België (NBB)
Berlaimontlaan /Boulevard du Berlaimont, 14
BE – 1000 Brussel,
België

3. Inhoud van de website / materiaal

De informatie en het materiaal op deze website dienen enkel ter informatie en vormen geen aanbod van financiële, bank-, verzekerings- of andere producten en/of diensten.

De informatie en het materiaal op deze website zijn niet bedoeld om advies te verstrekken, met inbegrip van maar niet beperkt tot financieel, fiscaal, boekhoudkundig of juridisch advies.

De bank zal alles in het werk stellen om de informatie en het materiaal op deze website regelmatig te controleren en bij te werken en om de betrouwbaarheid en eerlijkheid van de bronnen na te gaan. De informatie en het materiaal op deze website zijn dan ook vatbaar voor wijzigingen. De bank kan de juistheid, bruikbaarheid, volledigheid of tijdloosheid van de informatie en het materiaal op deze website of waarnaar wordt verwezen echter niet garanderen. Ze kan ook niet garanderen dat de informatie of het materiaal geschikt is voor een bepaald doel of dat de bronnen ervan betrouwbaar en eerlijk zijn. De bank, haar verbonden vennootschappen of vennootschappen van de groep waarvan de bank deel uitmaakt, hun bestuurders, werknemers en/of vertegenwoordigers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld, op welke grond ook, al dan niet contractueel, voor de rechtstreekse of onrechtstreekse schade die u zou lijden en die het gevolg is van de toegang tot, het bezoek aan en/of het gebruik van deze website, behalve bij opzettelijke of zware fout van hun kant.

4. Intellectuele eigendomsrechten

De informatie en het materiaal op deze website worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten, die in het bezit zijn van of waarop aanspraak wordt gemaakt door de bank, haar verbonden vennootschappen of vennootschappen van de groep waarvan de bank deel uitmaakt of derden. Deze informatie en dit materiaal mogen uitsluitend voor uw strikt persoonlijk gebruik en voor niet-commerciële doeleinden worden gereproduceerd en afgedrukt, op voorwaarde dat u de verwijzingen naar deze intellectuele eigendomsrechten niet schrapt. U verbindt zich ertoe deze informatie en dit materiaal niet te verspreiden, te reproduceren of te verkopen in om het even welke vorm en met om het even welke middelen, zonder de formele en voorafgaande schriftelijke toestemming van de bank.

5. Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Wij verwijzen naar het privacybeleid en het cookiebeleid die u kan raadplegen via deze website.

6. Vertrouwelijkheid

Alle informatie en materiaal die via deze website naar de bank worden verzonden, zullen overeenkomstig de geldende wettelijke en reglementaire bepalingen worden verwerkt. 

7. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Uw toegang tot, bezoek aan of gebruik van deze website en deze algemene voorwaarden worden beheerst door en zullen worden geïnterpreteerd overeenkomstig de Belgische wetgeving. Tenzij de wet uitdrukkelijk bepaalt wie de bevoegde rechter is, kan de vordering worden ingesteld voor:

8. Autonomie en wijzigingen

Indien zekere bepalingen van deze algemene voorwaarden als onafdwingbaar worden beschouwd, zullen de resterende bepalingen ongeschonden zijn en zal (zullen) de onafdwingbare bepaling(en) worden vervangen door de afdwingbare bepaling die het dichtst aansluit bij de onafdwingbaar geachte bepaling. Deze overeenkomst maakt een wezenlijk deel uit van alle andere overeenkomsten die u met de bank, één van haar verbonden vennootschappen of vennootschappen van de groep waarvan de bank deel uitmaakt hebt afgesloten of zult afsluiten.

De bank heeft het recht deze algemene voorwaarden op elk ogenblik, met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

9. Aansprakelijkheid van derden

Ieder onrechtmatig of verboden gebruik van deze website, onder meer door schade te berokkenen aan de gebruikte software of de verstrekte data, door middel van virussen, door vernietiging en/of manipulatie van gegevens, geeft aanleiding tot burgerlijke en/of strafrechtelijke aansprakelijkheid.

Het niet aanvoeren of afdwingen door de bank, zelfs tijdelijk, van deze of andere rechten voortvloeiend uit deze algemene voorwaarden en/of die het gebruik van deze website betreffen, kan onder geen enkel beding geïnterpreteerd worden als of tot gevolg hebben dat de bank afstand doet van enig recht of enige vordering.